مجله‌ای برای دوست‌داران علم و طبیعت زمین و آسمان
مرور برچسب

رصد سیارات

خودنمایی چهار سیاره‌ی پرنور در آسمان این شب‌ها

این شب‌ها فرصت بسیار خوبی برای رصد سیارات پرنور آسمان شب است. به جز عطارد که شرایط چندان خوبی در آسمان صبحگاهی ندارد، سیارات زهره، مریخ، مشتری و زحل در آسمان خودنمایی می‌کنند. به خصوص مشتری که این شب‌ها در بهترین شرایط رصدی‌‌اش در سال جاری…