مرور برچسب

خوشه‌ی کهکشانی MACSJ1206.2-0847

مار خوش خط و خال آسمانی

این مار خوش و خط و خال کیهانی در واقع کهکشانی دوردست است که نور آن بر اثر گذر ازیک خوشهٔ کهکشانی بسیار بزرگ و بر اثر پدیدهٔ همگرایی گرانشی دچار تغییراتی شده است. به عبارتی این کهکشان در فراسوی خوشهٔ کهکشانی MACSJ1206.2-0847 قرار…